Hot

Tìm kiếm Blog này

Wednesday, November 21, 2018

Download VMware Workstation Pro 15 Full Key

Download VMware Workstation Pro 15 Full Key

Yêu cầu cấu hình
- OS: Windows 64-bit (Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2008)
- CPU: 1.3GHz hoặc nhanh hơn
- Memory: yêu cầu tối thiểu 2GB RAM / khuyến nghị 4GB RAM
- VMware Workstation 15 yêu cầu CPU từ 2011 trở về sau này. Một số dòng CPU 2011,2012 không được hỗ trợ:
+ Intel Atom processors based on the 2011 “Bonnell” (Z670 / Z650; N570).
+ Intel Atom processors based on the 2012 “Saltwell” (S1200; D2700 / D2500; N2800 / N2600).
+ AMD processors based on the “Llano” and “Bobcat” (Hondo; Ontario, Zacate, Llano)


Download

                                                          Link Cài đặt + Key
                                                          Pass xả nén: 123
                                                          Link Drive
                                                          Link Tải 1          Link Tải 2
                                                          Link Fshare
                                                          Link Tải 1          Link Tải 2

                                                          Link Keygen
                                                          Pass xả nén: 123
                                                          Link Tải 1          Link Tải 2
                                                          Key
                                                          GV78K-6DY90-484DZ-RDNXV-ZL2X0
                                                          VC3NU-DLW45-H805Q-1MZ5V-XA88F

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.