Hot

Tìm kiếm Blog này

Thursday, September 27, 2018

Microsoft Visio 2019 Professional Plus Full Download

Microsoft Visio 2019 Professional Plus Full Download

Microsoft đã phát hành phiên bản chính thức của Visio 2019
Lưu ý: Đây là bản Visio 2019 Retail và chỉ chạy được trên Windows 10.


Download

                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 2          Link Tải 2


Hướng dẫ kích hoạt Visio 2019

1. Kết nối mạng
2. Chạy CMD với quyền quản trị (Run as administrator)
3. Tiếp theo Paste 1 lần toàn bộ các lệnh bên dưới vào cửa sổ CMD:


if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16”
if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16”
set “cmd=cscript //nologo ospp.vbs”
%cmd% /inpkey:9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB >nul 2>&1
%cmd% /dstatus | findstr “Office19VisioPro2019VL”
if not %errorlevel% == 0 (for /f %x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\VisioPro2019VL*.xrm-ms’) do %cmd% /inslic:”..\root\Licenses16\%x”)
%cmd% /inpkey:9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB
%cmd% /sethst:kms.lotro.cc & %cmd% /act
cls & %cmd% /dstatus
echo.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.