Hot

Tìm kiếm Blog này

Thursday, September 27, 2018

Microsoft Office 2019 Professional Plus Full Download

Microsoft Office 2019 Professional Plus Full Download

Microsoft đã phát hành phiên bản chính thức của Microsoft Office 2019 cho người dùng Windows và MacOS.
Lưu ý: Đây là bản Office 2019 Retail và chỉ chạy được trên Windows 10.


Download

                                               1. Microsoft Office 2019 Professional Plus
                                               File Name: ProPlus2019Retail.iso
                                               Languages: English
                                               Link Drive
                                               Link Tải 1          Link Tải 2
                                               Link Fshare
                                               Link Tải 1          Link Tải 2

                                               2. Microsoft Office 2019 Professional
                                               File Name: Professional2019Retail.iso
                                               Languages: English
                                               Link Drive
                                               Link Tải 1          Link Tải 2
                                               Link Fshare
                                               Link Tải 1          Link Tải 2

Với Microsoft Office 2019 Professional Plus thì có thêm có Groove (OneDrive Business) và Lync (Skype Business).


Hướng dẫn kích hoạt bằng Key KMS

1. Kết nối mạng
2. Chạy CMD với quyền quản trị (Run as administrator)
3. Tiếp theo Paste 1 lần toàn bộ các lệnh bên dưới vào cửa sổ CMD:


if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16”
if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16”
set “cmd=cscript //nologo ospp.vbs”
%cmd% /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul 2>&1
%cmd% /dstatus | findstr “Office19ProPlus2019VL”
if not %errorlevel% == 0 (for /f %x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms’) do %cmd% /inslic:”..\root\Licenses16\%x”)
%cmd% /unpkey:8MBCX >nul 2>&1
%cmd% /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP
%cmd% /sethst:kms.lotro.cc & %cmd% /act
cls & %cmd% /dstatus
echo.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.