Hot

Tìm kiếm Blog này

Friday, January 5, 2018

Download AutoCAD 2015 Full

Download AutoCAD 2015 Full


Yêu cầu hệ thống cho AutoCAD 2015
Hệ điều hành
  • Microsoft® Windows® 8/8.1
  • Microsoft Windows 8/8.1 Pro
  • Microsoft Windows 8/8.1 Enterprise
  • Microsoft Windows 7 Enterprise
  • Microsoft Windows 7 Ultimate
  • Microsoft Windows 7 Professional
  • Microsoft Windows 7 Home Premium
Loại CPU
For 32-bit AutoCAD 2015
·         32-bit Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ Dual Core, 3.0 GHz or higher with SSE2 technology
For 64-bit AutoCAD 2015
·         AMD Athlon 64 with SSE2 technology
·         AMD Opteron™ with SSE2 technology
·         Intel® Xeon® with Intel EM64T support with SSE2 technology
·         Intel Pentium 4 with Intel EM64T support with SSE2 technology
Bộ nhớ
2 GB (đề nghị 8 GB)
Độ phân giải màn hình
1024x768 (khuyến cáo từ 1600x1050 trở lên) với True Color
Display Card
Windows display adapter capable of 1024x768 with True Color capabilities. DirectX® 9 or DirectX 11 compliant card recommended but not required.
Không gian đĩa
6 GB
.NET Framework
.NET Framework Version 4.5
Download
                                                             32Bit 
                                                             Link Tải 1          Link  Tải 2

                                                             64Bit 
                                                             Link Tải 1          Link  Tải 2

                                                             Link File Cr@ck
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

Xem Video Hướng dẫn Cài đặt và Kích hoạt

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.