Hot

Tìm kiếm Blog này

Friday, November 10, 2017

Giáo Trình Photoshop CS6 Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Giáo Trình Photoshop CS6 Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Download
Đây là bộ video Photoshop CS6 do Ks. Dương Trung Hiếu biên soạn
                                                           Phần 1. Giáo Trình Căn Bản Từ 1 đến 14
                                                           Link Drive
                                                           Link Tải 1          Link Tải 2

                                                           Phần 2. Gồm 12 bải
                                                           Link Drive
                                                           Link Tải 1          Link Tải 2

                                                           Phần 3. Giáo Trình Nâng Cao Từ 1 đến 12
                                                           Link Drive
                                                           Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.